Reglement Carnavalsoptochten Gemeente Reusel- De Mierden

 1. Het is de deelnemers verboden dmv hun uitbeelding het normale verloop van de optocht te verstoren.
 2. Tijdens de optocht mogen geen voorwerpen worden meegenomen of handelingen worden verricht die strijdig zijn met enig wettelijk voorschrift.
 3. Tijdens de optocht mogen geen voorwerpen van de wagen worden gegooid. Het is toegestaan snoepgoed of slingers van de wagens te werpen op een zodanige wijze dat niemand er schade van ondervindt of er letsel door oploopt.
 4. Het overmatig gebruik van confetti, papiersnippers of andere te verspreiden zaken tijdens de optocht is niet toegestaan. Er mogen in ieder geval geen stoffen worden gebruikt die een nadelige invloed hebben op het milieu.
 5. De organisatie van de optocht moet op de naleving van voorschrift 4 toezien. Mocht dit voorschrift onverhoopt toch worden overschreden, dan bestaat de verplichting de uitgestrooide zaken langs de gehele route onmiddellijk na afloop van de optocht op te ruimen en de ingezamelde stoffen op een juiste wijze af te voeren.
 6. De aan de optocht deelnemende wagens mogen zowel voor aanvang als na afloop van de optocht niet langer op de weg blijven staan dan strikt noodzakelijk is. Dit om te voorkomen dat het verkeer onnodig wordt gestremd.
 7. De deelnemende wagens moeten van een zodanige afmeting zijn dat zij ongehinderd de te volgen route kunnen rijden. Dit betekent dat de hoogte en breedte van de wagens zodanig moet zijn dat de route kan worden gereden en dat geen masten en bomen worden beschadigd. (Advies hoogte 7.5 meter, Advies breedte 4 meter)
 8. De constructies en opbouw van de wagens moeten van deugdelijke kwaliteit zijn. De veiligheid van de deelnemers en omstanders mag onder geen enkele voorwaarden in het geding komen. Dit betekent in ieder geval dat: a. er voor personen die op een wagen staan of zitten op een hoogte van meer dan 2,5 meter voorzieningen moeten worden getroffen zodat deze personen niet uit of van de wagen kunnen vallen. b. het zwaartepunt zodanig ligt dat bij een klapband of dergelijke de wagen niet kantelt.
 9. De organisatie moet erop toezien dat geen schade wordt toegebracht aan de weg en het aanwezige straatmeubilair.
 10. Het gebruik van alcoholische drank door de deelnemers tijdens de optocht is verboden. Deelnemers die in kennelijke staat van dronkenschap verkeren moeten uit de optocht worden verwijderd. Bestuurders van motorvoertuigen moeten de bepalingen uit de Wegenverkeerswet in acht nemen. (geldig rijbewijs)
 11. Het gebruik van open vuur is verboden voor deelnemers tijdens de optocht.
 12. Per wagen moet minimaal één brandblusser aanwezig zijn.
 13. De organisatie moet zorgen voor een zorgvuldige begeleiding van de optocht. Het voertuig of de wagen die aan de optocht vooraf gaat, moet aangeven dat de optocht volgt. Als personen worden belast met de regeling van het verkeer moeten zij voldoen aan de “Regeling verkeersregelaars”.
 14. Elke wagen moet worden begeleid door tenminste 2 volwassenen.
 15. Noch de organisatoren, noch de deelnemers aan de optocht worden in de vergunning of melding in enigerlei opzicht ontheven van hun wettelijke aansprakelijkheid.

Aanvullende regels Narrenparade

  1. De startnummers moeten duidelijk zichtbaar zijn voor de jury.
  2. Voor de veiligheid van het publiek is de maximale snelheid 5 kilometer per uur.
  3. Daar de jury voor de optocht uw pronkstukken wil beoordelen, dient u 1 uur voor de start van de narrenparade aanwezig te zijn op het opstel terrein.
  4. Aanmeldingsformulieren dienen uiterlijk 2 weken voor carnavalszondag ingeleverd te worden bij Patric Lavrijsen, Reeneik 36 of mailen naar optocht@narrendonk.nl
  5. Het is de deelnemers verboden door middel van hun uitbeelding het normale verloop van de optocht te verstoren.
  6. Bij het maken van teksten worden de normale fatsoensnormen gehanteerd.
  7. Op het opstel terrein mag geen alcohol op of rond de deelnemers zijn.
  8. Indien tijdens de optocht uw kar of wagen bezwijkt, dan zal de reparatie langs de weg dienen te geschieden en daarna achter aansluiten. (zorg voor voldoende brandstof)
  9. De aanwijzingen van de optocht begeleiders MOETEN worden opgevolgd.
  10. Voor de wagens met een ingebouwde motor/aggregaat geldt bovendien de verplichting dat een brandblusser binnen handbereik moet zijn en dat personen die aanwezig zijn op of in de wagen voldoende vluchtmogelijkheden hebben. Denk ook aan het gevaar van koolmonoxidevergiftiging.(zorg dus voor voldoende frisse lucht). Informeer bij de brandweer indien u hieromtrent vragen hebt.
  11. In de route van de optocht kunnen verkeersdrempels voorkomen. De deelnemers dienen zonder hulpmiddelen over deze drempels te kunnen rijden. De route zal tijdig kenbaar worden gemaakt.
  12. Stilstaande momenten in een act of ander uitvoering mogen een maximale duur hebben van 30 seconden stil daarna 60 sec lopen. Indien deze limiet wordt overschreden, beïnvloedt dit de beoordeling negatief.
  13. Voor een goed verloop van de optocht voor zowel deelnemers als publiek dient (een maximale) afstand te worden gehouden tussen deelnemers (minimaal 10 meter en maximaal 15 meter).
  14. Het opvoeren van een act of andere uitvoering is slechts toegestaan als de afstand tot de voorgaande deelnemer maximaal 15 meter bedraagt. Indien de afstand groter is dan 15 meter bent u verplicht aan te sluiten. Indien duidelijk is dat de optocht niet aaneengesloten blijft door het niet in acht nemen van deze bepaling, beïnvloedt dit de beoordeling negatief. (door middel van maximaal 21 strafpunten, die op de totaalscore in mindering worden gebracht)
  15. Deelnemers die zich aanmelden als loopgroep mogen slechts begeleid worden door niet-gemotoriseerde voertuigen. Indien toch een gemotoriseerd voertuig aanwezig is, wordt u bij vertrek van de optocht alsnog ingedeeld bij de categorie wagens.
  16. Na de optocht verzamelen in de Kei. De prijsuitreiking is om 19.30 uur in de Kei.
  17. Voor, tijdens en na de optocht mag de jury niet benaderd worden.
  18. De jury zal punten geven voor: Onderwerp, Uitbeelding, Creatie en Overal beeld. De jury kiest wie er meest carnavalesk wagens en loopgroepen, duo en solo is.
  19. Er zijn 5 categorieën deelnemers, te weten: A) wagens, B) Grote Loopgroep, C) loopgroep klein tot 10 personen, D) Solo’s/ Duo’s en E) Narrentieners
  20. Om een prijs te kunnen behalen, zal er een minimum aantal punten van gemiddeld 6 moeten worden verdiend.
  21. Kinderen onder de 10 jaar mogen slechts deelnemen onder begeleiding van 1 volwassenen per 5 kinderen.
  22. De prijzen die te verdienen zijn:
   – Per categorie zijn er 3 bekers plus enveloppen;
   – Voor het meest carnavaleske idee wagens: 1 beker;
   – Voor het meest carnavaleske idee van solo,duo’s en loopgroepen: 1 beker;
   – Publieksprijs wagens: 1 beker; (wisselbeker)
   – Publieksprijs solo, duo’s en loopgroepen: 1 beker; (wisselbeker)
   Bij het inleveren van het inschrijfformulier wordt de datum van inleveren genoteerd. Mocht het voorkomen dat er deelnemers zijn met hetzelfde idee, dan zal degene die als laatste zijn/haar inschrijfformulier heeft ingeleverd worden benaderd door de werkgroep, om zijn/haar idee compleet te wijzigen. De eerste deelnemer zal niet worden benaderd en mag dus zijn/haar idee behouden. (dus zorg ervoor dat inschrijfformulieren tijdig worden ingeleverd)
  23. Bij onvoorziene weersomstandigheden tijdens de optocht zoals bijvoorbeeld een plotselinge stort- of hagelbui is men zelf verantwoordelijk of men wel of niet deelneemt aan de optocht. Mocht de optocht door omstandigheden toch worden afgelast krijgt men minimaal 1 dag voor de optocht schriftelijk bericht wanneer de optocht alsnog zal worden verreden.
  24. Onze uitingen van foto en film tijdens alle carnavalsevenementen zien wij als een uiting van de artistieke- en journalistieke vrijheid. Mocht u onverhoopt toch een foto willen laten verwijderen van onze site of Facebook stuur dan een mail naar bestuur@narrendonk.nl.
  25. De Werkgroep Narren Parade is een onderdeel van Stichting Karnaval Reusel. Stichting Karnaval Reusel bepaald uiteindelijk of een deelnemer wel of niet mag deelnemen aan de Narren Parade.
  26. De organisatie van de Narren Parade kan op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden. U bent zelf verantwoordelijk en eventueel aansprakelijk voor het toebrengen van schade aan eigendommen van anderen en/of letsel aan publiek. Wagens zijn verplicht een (minimaal WA) verzekering af te sluiten.
 • Bij niet uitrijden complete route om wat voor redenen ook zal u niet binnen de top drie van uw categorie eindigen. Voor vragen of info kunt uw contact opnemen met: LET OP!Om toch te weten waar u zich moet opstellen krijgt u de startpositie een aantal dagen voor de Narrenparade per mail toe gestuurd.   Startnummers krijgt u op zondag voor aanvang van de Narrenparade.

 

Scroll naar top