Voorschriften deelnemers carnavalsoptochten

Alle carnavalswagens die deelnemen aan een optocht in de gemeenten Bladel, Eersel, Oirschot en/of Reusel-De Mierden moeten voldoen aan de volgende voorschriften:

1. De afmetingen van de wagens moeten zodanig zijn dat de wagens veilig en ongehinderd de te volgen route kunnen rijden. Dit betekent dat de hoogte zodanig moet zijn dat de route kan worden gereden zonder dat bomen, lantaarnpalen en andere obstakels worden beschadigd.
2. Als gebruik wordt gemaakt van een schuif- en/of kantelmechanisme moet de uitbeelding op de wagen in snel tempo teruggebracht kunnen worden. Het zwaartepunt van de constructie moet binnen
de wielbasis en spoorbreedte van de wagen blijven.
3. Alle wagens moeten op een deugdelijke manier aan de voor-, achter- en zijkanten dicht zijn, zodat
de wielen worden afgeschermd, waarbij aan de onderzijde een vrije ruimte aanwezig moet zijn van
minimaal 25 tot maximaal 35 centimeter.
4. Alle wagens moeten op een deugdelijke manier aan het trekkende voertuig zijn bevestigd.
5. Alle wagens moeten aan de voor- en achterzijde voorzien zijn van een trek- of sleepoog (voor noodsituaties).
6. Het zwaartepunt van de wagen moet zodanig liggen dat bij een klapband of dergelijke de wagen niet kantelt.
7. Bij scharende wagens moeten er minimaal 4 begeleiders aanwezig zijn, op iedere hoek 1. Bij niet scharende wagens moeten er minimaal 2 begeleiders aanwezig zijn. De begeleiders moeten minimaal 16 jaar zijn en duidelijk herkenbaar zijn aan een witte armband om de linkerarm of een opvallend tenue voorzien van het verenigingslogo.
8. De bestuurder van het voertuig moet steeds een goed uitzicht hebben. Afwijking hiervan is alleen toegestaan als 1 extra begeleider en de chauffeur van de wagen gezamenlijk in direct onderling contact met elkaar staan via een elektronisch communicatiemiddel, zodat de chauffeur over de te rijden
route kan worden geloodst.
9. Geluid producerende voorzieningen worden niet (haaks) op het publiek gericht. De geluid producerende voorzieningen op de wagen worden naar voren gericht, naar de loopgroep toe. De geluid producerende voorzieningen op het startwagentje worden naar achteren gericht, ook naar de loopgroep
toe. Vanwege mogelijke overlast wordt geadviseerd de geluid producerende voorzieningen zo laag mogelijk te hangen.
10. Het gemiddelde geluidsniveau ter hoogte van de loopgroep voor de wagen is niet hoger dan 103 dB(A).
11. Personen die vervoerd worden op of in de wagen of zich bevinden in de loopgroep rondom de wagen moeten gehoorbescherming met een minimale beschermingsfactor van SNR15 dragen (geen schuimoordoppen).
12. Personen die zich op de wagen op een hoogte van meer dan 2,5 meter van de grond bevinden moeten door aanlijnen, zekeren of een andere deugdelijke valbeveiliging voorzien zijn van een valbeveiliging.
13. De maximumsnelheid die gereden mag worden is 15 km/uur (stapvoets).
14. Als in een act bij de wagen gebruik wordt gemaakt van motorvoertuigen is de maximumsnelheid ook voor deze voertuigen 15 km/uur (stapvoets). Binnen 5 seconden moet het voertuig tot stilstand kunnen worden gebracht. Voertuigen die niet stapvoets kunnen rijden zijn niet toegestaan.
15. Aan de buitenzijde van de wagen moet een externe noodrem aanwezig zijn of er moet wanneer de chauffeur ingebouwd is in de wagen een tweede persoon de chauffeur vergezellen.
16. Gebruik van luchtdrukflessen, compressoren en appendages is toegestaan, mits gebruik wordt gemaakt van veilig en deugdelijk materiaal (bij voorkeur voorzien van een keurmerk).
17. Brandveiligheid:
a. Op elke wagen moet minimaal een goedgekeurd draagbaar blustoestel met een inhoud van minimaal 6 liter/kilo beschikbaar zijn, geschikt voor het blussen van branden in brandklasse A, B en C. Elk ander object, niet zijnde een wagen, moet ook van een dergelijk blustoestel zijn voorzien als gebruik wordt gemaakt van brandbare vloeistoffen en/of gassen.
b. Wanneer de chauffeur ingebouwd is in de wagen moet de chauffeur over een eigen blustoestel kunnen beschikken. In de nabijheid van de ingebouwde chauffeur wordt een koolstofmonoxidemelder geplaatst.
c. Voor de chauffeur, de eventuele bijrijder en andere personen die zich op of in de wagen bevinden is er een vluchtweg.
d. Het gebruik van vuur is niet toegestaan.
e. Als het trekkende voertuig is ingepakt, moet een goede ventilatie van uitlaatgassen zijn gewaarborgd. Uitlaatgassen moeten de wagen kunnen verlaten.
f. Uitlaatgassen moeten via een degelijke afvoer tot buiten de wagen afgevoerd worden.
g. Bij gebruik van een generator ter opwekking van elektrische energie moet deze zijn voorzien van een deugdelijke isolatiebewaking.
h. Er mag maximaal 10 liter brandbare vloeistof als voorraad worden meegevoerd. Deze moet opgeborgen zijn in deugdelijke, speciaal daartoe bestemde houders.
i. Gasflessen en brandbare vloeistoffen (behalve die voor generatoren) zijn niet toegestaan.
j. Het gebruik van gemakkelijk brandbare materialen (polystyreen schuim, plastic, etc.) moet tot een minimum beperkt worden.
18. Tijdens de optocht mogen geen voorwerpen van de wagens vallen of worden gegooid. Het is toegestaan snoepgoed of slingers van de wagen te werpen, mits dit gericht op het publiek en van de wagen af plaatsvindt en op een zodanige wijze dat niemand er schade van ondervindt of letsel door oploopt.
19. Confetti of papiersnippers waarin plastic is verwerkt zijn verboden, er moet gebruik worden gemaakt van biologisch afbreekbaar materiaal. Ook overmatig gebruik van confetti of papiersnippers is verboden.
20. Het beschikbaar hebben en gebruik van alcoholhoudende dranken en/of drugs voor of tijdens de optocht is verboden. Onder invloed verkerende personen mogen niet deelnemen aan de optocht.
21. Alle deelnemers moeten zich onthouden van bedreiging, discriminatie en/of ernstige belediging en alles wat in strijd is met goede zeden.
22. Wagens, uitbeeldingen en trekkende voertuigen mogen niet voorzien zijn van discriminerende teksten of tekens of dit karakter hebben.
23. Deelname aan de optocht met dode dieren is verboden. Met levende dieren mag uitsluitend deel worden genomen als dat op een diervriendelijke manier gebeurd.

Aanvullende regels Narrenparade

 1. De startnummers moeten duidelijk zichtbaar zijn voor de jury.
 2. Daar de jury voor de optocht uw pronkstukken wil beoordelen, dient u 1 uur voor de start van de Narrenparade aanwezig te zijn op het opstelterrein.
 3. Aanmeldingsformulieren dienen uiterlijk 2 weken voor carnavalszondag ingeleverd te worden bij Stefan Coolen, Marialaan 20 of mailen naar optocht@narrendonk.nl
 4. Het is de deelnemers verboden door middel van hun uitbeelding het normale verloop van de optocht te verstoren.
 5. Bij het maken van teksten worden de normale fatsoensnormen gehanteerd, en zich te onthouden van discriminatie en/of racisme. Bij constatering van een dergelijk feit kan er melding gedaan worden bij de landelijke website: discriminatiemelder.nl
 6. Op het opstelterrein mag geen alcohol op of rond de deelnemers zijn.
 7. Indien tijdens de optocht uw kar of wagen bezwijkt, dan zal de reparatie langs de weg dienen te geschieden en daarna achter aansluiten. (Zorg voor voldoende brandstof)
 8. De aanwijzingen van de optocht begeleiders MOETEN worden opgevolgd.
 9. Voor de wagens met een ingebouwde motor/aggregaat geldt bovendien de verplichting dat een brandblusser binnen handbereik moet zijn en dat personen die aanwezig zijn op of in de wagen voldoende vluchtmogelijkheden hebben. Denk ook aan het gevaar van koolmonoxidevergiftiging.(zorg dus voor voldoende frisse lucht). Informeer bij de brandweer indien u hieromtrent vragen hebt.
 10. In de route van de optocht kunnen verkeersdrempels voorkomen. De deelnemers dienen zonder hulpmiddelen over deze drempels te kunnen rijden. De route zal tijdig kenbaar worden gemaakt.
 11. Stilstaande momenten in een act of ander uitvoering mogen een maximale duur hebben van 30 seconden stil daarna 60 sec lopen. Indien deze limiet wordt overschreden, beïnvloedt dit de beoordeling negatief.
 12. Voor een goed verloop van de optocht voor zowel deelnemers als publiek dient (een maximale) afstand te worden gehouden tussen deelnemers (minimaal 10 meter en maximaal 15 meter).
 13. Het opvoeren van een act of andere uitvoering is slechts toegestaan als de afstand tot de voorgaande deelnemer maximaal 15 meter bedraagt. Indien de afstand groter is dan 15 meter bent u verplicht aan te sluiten. Indien duidelijk is dat de optocht niet aaneengesloten blijft door het niet in acht nemen van deze bepaling, beïnvloedt dit de beoordeling negatief. (Door middel van maximaal 21 strafpunten, die op de totaalscore in mindering worden gebracht)
 14. Deelnemers die zich aanmelden als loopgroep mogen slechts begeleid worden door niet-gemotoriseerde voertuigen. Indien toch een gemotoriseerd voertuig aanwezig is, wordt u bij vertrek van de optocht alsnog ingedeeld bij de categorie wagens.
 15. Na de optocht verzamelen in De Kei. De prijsuitreiking is om 19.30 uur in De Kei.
 16. Voor, tijdens en na de optocht mag de jury niet benaderd worden.
 17. De jury zal punten geven voor: Onderwerp, Uitbeelding, Creatie en Overal beeld. De jury kiest wie er meest carnavalesk wagens en loopgroepen, duo en solo is.
 18. Er zijn 5 categorieën deelnemers, te weten: A) wagens, B) grote loopgroep, C) loopgroep klein tot 10 personen, D) solo’s/ duo’s en E) narrentieners
 19. Om een prijs te kunnen behalen, zal er een minimumaantal punten van gemiddeld 6 moeten worden verdiend.
 20. Kinderen onder de 10 jaar mogen slechts deelnemen onder begeleiding van 1 volwassenen per 5 kinderen.
 21. De prijzen die te verdienen zijn:
  – Per categorie zijn er 3 bekers plus enveloppen;
  – Voor het meest carnavaleske idee wagens: 1 beker;
  – Voor het meest carnavaleske idee van solo’s, duo’s en loopgroepen: 1 beker;
  – Publieksprijs wagens: 1 beker; (wisselbeker)
  – Publieksprijs solo’s, duo’s en loopgroepen: 1 beker; (wisselbeker)
  Bij het inleveren van het inschrijfformulier wordt de datum van inleveren genoteerd. Mocht het voorkomen dat er deelnemers zijn met hetzelfde idee, dan zal degene die als laatste zijn/haar inschrijfformulier heeft ingeleverd worden benaderd door de werkgroep, om zijn/haar idee compleet te wijzigen. De eerste deelnemer zal niet worden benaderd en mag dus zijn/haar idee behouden. (Dus zorg ervoor dat inschrijfformulieren tijdig worden ingeleverd)
 22. Bij onvoorziene weersomstandigheden tijdens de optocht zoals bijvoorbeeld een plotselinge stort- of hagelbui is men zelf verantwoordelijk of men wel of niet deelneemt aan de optocht. Mocht de optocht door omstandigheden toch worden afgelast krijgt men minimaal 1 dag voor de optocht bericht of de optocht alsnog op de carnavalsdinsdag zal worden verreden.
 23. Onze uitingen van foto en film tijdens alle carnavalsevenementen zien wij als een uiting van de artistieke- en journalistieke vrijheid. Mocht u onverhoopt toch een foto willen laten verwijderen van onze site of Facebook stuur dan een mail naar bestuur@narrendonk.nl
 24. De werkgroep Narrenparade is een onderdeel van Stichting Karnaval Reusel. Stichting Karnaval Reusel bepaald uiteindelijk of een deelnemer wel of niet mag deelnemen aan de Narrenparade.
 25. De organisatie van de Narrenparade kan op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden. U bent zelf verantwoordelijk en eventueel aansprakelijk voor het toebrengen van schade aan eigendommen van anderen en/of letsel aan publiek. Wagens zijn verplicht een (minimaal WA) verzekering af te sluiten.
 • Bij niet uitrijden complete route om wat voor redenen ook zal u niet binnen de top drie van uw categorie eindigen. Voor vragen of info kunt uw contact opnemen met Stichting Karnaval Reusel
 • LET OP! Om toch te weten waar u zich moet opstellen krijgt u de startpositie een aantal dagen voor de Narrenparade per mail toegestuurd.
 • Startnummers krijgt u op zondag voor aanvang van de Narrenparade.
 • Om de Narrenparade te blijven verbeteren is het wenselijk om deel te nemen aan de evaluatie van de Narrenparade.
Scroll naar boven